Chinchilla  

Oldenburg
Reg #33-01248-77

Registered by Oldenburger of America

          unknown
      unknown    
          unknown
  unknown        
                  unknown
 
  unknown    
Chinchilla       unknown
       
      unknown
  unknown    
          unknown
  unknown        
          unknown
      unknown    
          unknown